15.4 C
Asmara
Wednesday, August 10, 2022

ህዝብን መንግስትን ኣብ ሓደ ህርመት

ነበርቲ ዛውል ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደልዎ ንሕርሻ ምችእ ዝኾነ ትሕዝቶ ማይን መሬትን ኣለዎም። ነበርቲ ዛውል ነዚ ብለጫ እዚ ናብ ረብሓኦም ብምውዓል ብሕርሻ ጀርዲን ፍርያቶም ካብ እቶም በቐንዲ ዝልለዩ ሓረለስቶት እቲ ካባቢ ኮይኖም ካብ ዝፍለጡ ዘመናት ኣቁጺሮም እለዉ።

ኣብ ርእሲ እቲ ንዘመናት ዘጥረይዎ ልምድን ተሞኩሮን፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንቕሓቶም ኣበሪኾም ካብ መንግስቲ ብዝተገብረሎም ገዚፍ ድጋፍ ኣብ ግብሪ ብምውዓል፡ ነቲ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ሙሩጽ ናይ ኣትክልቲ ዘርኢ ብግቡእ እንዳተኸናኸኑ ኣብ ፍረ ዝህበሉ ደረጃ በጺሁስ ምህርቲ ከሃፍሱ ጀሚሮም ኣለዉ።

ፍርያት ሓረስቶት ዛውል ኣብ ከባቢኦምን ሃገርን ከይተሓጽሩ ናብ ወጻኢ ዕዳጋ ዝዓለመ መደባት ብምውጻእ ኣታዊ ሸርፊ ወጻኢ ንምምጻእ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ።

ዛውል ካብ እቲ ብሉጽ መሬቶም ብዲጋ ሎጎ(ብዲጋ ዓዲ ሃሎ) ዝተዋሕጠ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ነዚ ብምርዳእ ነቲ ዓዲ ከነባብሮ ዘኽእል ሙሩጽ ኣትክልቲ ብምዝራእ ጠቕላላ ኣታዊኡ ናብ ናይ ሓባር ባንክ ልምዓት ዓዲ ዛውል ከምዝኣቱ ስለዝተገብረ ነብርቲ እታ ዓዲ ንዝረኸብዎ ዕድል ከም ዓቢ ድፍኢት ተጠቒሞም ንዝበለጸ ውጽኢት ከምዝሰርሑ ኣብሪሆም።

Shida Friendship Forum

On the occasion of Eritrea’s 31st Independence Celebrations, Shida Media will live stream a panel discussion on Saturday 21st of May at 9AM LA time, 12PM NY time, 6PM Berlin time and 7PM Asmara and Addis Ababa time. The distinguished panelists are: Alemseged Tesfai -...

ህዝብን መንግስትን ኣብ ሓደ ህርመት

ነበርቲ ዛውል ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደልዎ ንሕርሻ ምችእ ዝኾነ ትሕዝቶ ማይን መሬትን ኣለዎም። ነበርቲ ዛውል ነዚ ብለጫ እዚ ናብ ረብሓኦም ብምውዓል ብሕርሻ ጀርዲን ፍርያቶም ካብ እቶም በቐንዲ ዝልለዩ ሓረለስቶት እቲ ካባቢ ኮይኖም ካብ ዝፍለጡ ዘመናት ኣቁጺሮም እለዉ። ኣብ ርእሲ እቲ ንዘመናት ዘጥረይዎ...

ጅግና ዘርእዝጊ: ጦብላሕታይ ኣብ ወዲ ኣራዊትን መድሕነይን

ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝባነይ ዝቐነየ መብጽዓ ካልኣይ ክፋል ሓጺር ዛንታ ጅግና ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) እየ ከቕርበልኩም።  ነዛ ዝጸሓፍኩዋ ቀዳመይቲ ኽፋል ቍንጫል ዝኽሪ ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ) ዘንበብኩም፡ ብዙሓት ፈለጥቱን ፈለጥተይን ጽሒፍኩምለይን ደዊልኩምለይን። ንኹሉኹም፡ ስለ’ቲ ዕዙዝ ሓበሬታኹምን ምኽርኹምን አመስግን። ናይ ኵልኹም ኣስማት ኣብዚ ዘርዚረ ክጽሕፎ’ኳ ኣድላዪነቱ እንተዘይተራእየኒ፡...

ጅግና ዘርእዝጊ፡ ጎይታ ኣራት ኪሎ

ቀዳማይ ክፋል ከመይ ዓይነት ድፍረት’ዩ ተዓዲሉዎ? ብልሓቱ እምበር ይገርመካ? እቲ ሰሓቑ፡ ጭርቃኑ’ባ ኣለካ! ተወፋይነቱኸ ወደይ!..... ብዛዕባኡ ሕማቕ ዝዛረብ ሰብ ይከሰስ። ኣብ ገድሊ ካብ ዝፈለጥኩዎም ብሉጻት ጀጋኑ’ዩ - ብጻይ ዘርእዝጊ ዳዊት (ገናውኖ)። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነታ ወለዱ ዘጠመቑዎ ሽሙ ንዝዓብለለት ሳጓኡ፡ ብናይ ቅብጥሮት ኣጸዋውዓ ገኔ ኢልና ኢና ንጽውዖ። ዘርእዝጊን...

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

እዋናዊ ዜና